Obchodní podmínky


Článek I.
Základní ustanovení
 1. Provozovatelem webových stránek a obchodu www.highprotein.cz je společnost Pharao Pictures s.r.o., Nováčkova 346/58, 614 00, Brno, IČO: 29351332, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 74487.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi zákazníkem (dále jen „kupující“) a provozovatelem (dále jen „prodávající“) v oblasti prodeje zboží. Realizováním objednávky kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.
 3. Objednané zboží zasíláme standardně na území ČR a Slovenska. Na Slovensko nezasíláme na dobírku, akceptujeme pouze úhradu celé sumy v předstihu na CZK účet skrze bankovní převod, nebo úhradu platební kartou online. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky bude kupujícím na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Tento souhrn je kupující povinen projít a obsah objednávky zkontrolovat. Daňový doklad obdrží kupující spolu s objednaným zbožím.Právní vztahy prodávajícího s kupujícím - konečným spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím - obchodníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

 

Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté objednávce (dále jen zboží). Obrázky u výrobků mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat reálné skutečnosti. Prodávající si vyhrazuje právo na změny v ceníku bez předchozího upozornění!
 
 
Článek III.
Bezpečnost a ochrana informací
 1. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze takové své osobní a kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zák. 101/2000 Sb., zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy (vyřízení objednávky) s kupujícím. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk či dopravu (např. banky, dopravce) související s objednávkou kupujícího. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.
 3. Požadované údaje při objednávce či registraci

  Fyzická osoba (občan) uvádí při objednávce či registraci:
  * Jméno, Příjmení, titul
  * Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání
  * Funkční e-mailovou adresu
  * Číslo mobilního telefonu

  Právnická fyzická osoba (podnikatel) uvádí při objednávce či registraci:
  * Obchodní jméno
  * Úplnou poštovní adresu pro fakturaci
  * Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání (pokud je rozdílná od adresy fakturační)
  * IČ
  * DIČ (pokud je plátcem DPH)
  * Funkční e-mailovou adresu
  * Funkční telefonní konta

 4. Veškeré údaje a statistiky o nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je archivovat např. z důvodu reklamace, nejsou poskytovány třetím stranám.
 5. Provedením objednávky zboží či registrací na webových stránkách www.highprotein.cz zákazník souhlasí s archivací a se zpracováním osobních a kontaktních údajů a dat o nákupech. Kupující tímto zároveň souhlasí s předáním informací, nutných k úspěšnému doručení objednávky přepravní společnosti, zajišťující přepravu zboží prodávajícího. Přeprava zásilek se řídí VOP daného dopravce.

 

EU obecné nařízení o ochraně osobní údajů

 1. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu údajů tyto informace:

 1. totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce;
 2. případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
 3. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 4. kategorie dotčených osobních údajů;
 5. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 6. případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.
 
2. Kromě informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k subjektu údajů:
 1. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
 2. oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
 3. existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 4. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 5. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 6. zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
 7. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 
3. Správce poskytne informace uvedené v odstavcích 1 a 2:
 1. v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace;
 3. nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.
 
4. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.
 
5. Odstavce 1 a 4 se nepoužijí, pokud a do té míry, v níž:
 1. subjekt údajů již uvedené informace má;
 2. se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosažení cílů uvedeného zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnosti;
 3. je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů;
 4. nebo osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie nebo členského státu, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti.
 
Článek IV.
Objednání zboží, uzavření smlouvy
 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných / požadovaných údajů a náležitostí. Tyto údaje je nutné udat i při objednávce některým z dalších níže uvedených způsobů (odst. b). Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zpětné potvrzení platnosti objednávky (dále jen „autorizaci“) a to buď elektronicky (odkazem v souhrnném e-mailu), nebo písemně (na adresu info@highprotein.cz), či telefonicky. Autorizovaná objednávka je již uzavřenou kupní smlouvou. Teprve na základě potvrzení objednávky zpracujeme a vyřídíme. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem je za autorizaci považováno připsání platby na účet prodávajícího.
 2. Objednávat je možno následujícími způsoby:
  -prostřednictvím internetového obchodu na http://www.highprotein.cz (dále jen „e-shop“)
  -elektronickou poštou na adrese: info@highprotein.cz
  -objednávky přes e-shop jsou přijímány a evidovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 3. Postup při objednávce: Kupující vloží vybrané zboží do košíku. Po skončení nákupu vyplní své přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo), pakliže tak neučinil ještě před nákupem, a objednávku dokončí dle jednotlivých kroků. Neregistrovaní zákazníci vyplní veškeré náležitosti formuláře a poté objednávku dokončí dle jednotlivých kroků. Systém objednávku zpracuje a odešle, přičemž vygeneruje na e-mailovou adresu kupujícího automatický e-mail (souhrn objednaného zboží). Upozorňujeme, že objednávka se stává závaznou dle § 43a/1 až po potvrzení prodávajícím o přijetí objednávky. Automaticky generovaný e-mail informující o přijetí objednávky slouží pro účely kupujícího jen jako kopie objednávky.

 

Článek V.
Platební podmínky
 1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 2. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé konečné kupní ceny (za zboží a poštovné) na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.
 3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
 4. K ceně zboží bude připočtena cena dopravy, kterou se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Prodávající nabízí následující způsoby plateb:

  - platba na dobírku
  - platba platební, či kreditní kartou

 5. Ceny uvedené v internetovém obchodu www.highprotein.cz jsou vždy včetně DPH. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

 

Článek VI.
Dodací podmínky, doprava, poštovné
 1. Doručování zásilek probíhá nejen v pracovních dnech kdykoliv v časovém rozmezí 9-22 hodin. Je nutné uvést takovou adresu doručení, na které se příjemce (kupující) nebo jím pověřená osoba v pracovních dnech v těchto časech vyskytuje (např.: adresa zaměstnání, sousedé, příbuzní apod.) Dopravce má k dispozici telefonní kontakt příjemce nebo jím pověřené osoby a může jej využít. V případě nezastižení příjemce (nebo jím pověřené osoby) na adrese dodání zanechá řidič v poštovní schránce oznámenku. Učiní tak však pouze v případě, kdy má k poštovní schránce bezproblémový přístup.
 2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky či naopak přelepení páskou dopravce, poškození krabice, apod.). Stane-li se, že zásilka přijde viditelně potlučená, zdeformovaná, natržená, nebo přelepená páskou dopravce, kupující by měl požádat přítomného řidiče přepravní společnosti o zaznamenání těchto skutečností do protokolu při přebírání. Jedná se o tzv. převzetí s výhradou. Kupující přepravci sdělí své výhrady k zásilce a požádá o jejich sepsání do předávacího protokolu. Poznámka o jakkoliv poškozeném obalu je velmi důležitá! Pokud po rozbalení zásilky s uvedenou výhradou (např.: k poškozenému / promáčklému obalu) kupující zjistí škodu na zboží, bude uvedení výhrady pro uznání reklamace rozhodující. V případě, že balík kupující převezme bez výhrad a následně zjistí poškozené zboží a obal zásilky, nebude na takovouto reklamaci brán zřetel. Při zjištění škody na zásilce musí kupující tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu všeobecně platným komunikačním prostředkem, případně osobně. Pokud se pro posouzení škod na zásilce vyžaduje obrazový záznam či jiná dokumentace, využije se libovolného písemného styku, s tím že rychlejší a preferovaný je e-mailový info@highprotein.cz. Odeslání dokumentace a obrazového záznamu musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Příloha e-mailu musí obsahovat důkladné zdokumentování zásilky fotografiemi (obal včetně přepravního štítku, vystýlka, vlastní poškozené zboží), zápis o stavu zásilky spolu s kopií dokladu o zaplacení. My se s Vámi následně spojíme a zahájíme řízení náhrady škody.
 3. Postup při doručení jiného zboží, než bylo objednáno: má-li kupující dle výrazně rozdílné váhy doručeného balíku oproti objednanému zboží podezření, že by se mohlo jednat o omyl / záměnu balíků atd., zásilku nepřebírá a požádá řidiče o její uložení na depu. Kupující poté neprodleně zkontaktujte prodávajícího na adrese info@highprotein.cz a požádá o prověření situace. V případě, že balík kupující převezme a po jeho otevření zjistí, že mu byla doručena jiná objednávka  /jiné zboží, výrobky NEOTEVÍRÁ ani jejich obaly jinak NEPORUŠUJE. Vše důkladně zdokumentuje fotografiemi (krabici včetně přepravního štítku, fakturu, obsah balíku - tedy veškeré zboží). Poté se neprodleně obrátí na e-mailovou adresu info@highprotein.cz a v příloze zašle také všechny fotografie a podklady. Prodávající kupujícího následně zkontaktuje za účelem vyřešení záměny. V podobných případech se obvykle řidiči vrátí pro mylně doručené zásilky a následně zařídí jejich správné doručení. Proto je opravdu důležité jednotlivé výrobky neotevírat. V opačném případě budou kupujícímu otevřené výrobky také naúčtovány.

 

Článek VII.
Dodací lhůty

V případě objednávky zboží z běžné nabídky prodávajícího bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dní od autorizace přijaté objednávky ze strany kupujícího, nebo od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Není-li vyřízení objednávky v tomto termínu možné, bude tak kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dní od přijetí objednávky oznámeno, případně sdělen nový termín dodání. U objednávek s dopravou je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít a to nejpozději do 5 kalendářních dní od předání zásilky do přepravy, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je přiložena v balíku. U objednávek s osobním odběrem je kupující povinen zboží na výdejním místě převzít nejpozději do 7 kalendářních dní.

Článek VIII.
Odstoupení od smlouvy
 1. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Splní-li kupující všechny podmínky pro odstoupení od smlouvy níže uvedené, bude mu oproti bezvadnému zboží vrácena kupní cena.Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v zákonné lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  - Odeslat e-mail na adresu info@highprotein.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: ".......". Datum a podpis.
  - Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu / e-mailu a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
  - Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být v původním nepoškozeném obalu, kompletní spolu s jasnou identifikací obchodní transakce ke které se váže. Jestliže něco z tohoto, případně neporušenost obalu či bezvadnost zboží nelze zajistit, mohou být po obdržení zboží kupujícímu vyfakturovány s tímto dodatečné vzniklé náklady. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 
  - Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dní po fyzickém obdržení zboží.
  - V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 2. Paragraf 53 odst. 10 udává nárok prodávajícího na úhradu skutečně vynaložených nákladů, rozhodne-li se kupující v zákonné lhůtě od kupní smlouvy odstoupit, nebo pokud zboží v řádné lhůtě nepřevezme.
 3. Nevyzvednutí zásilky s objednaným zbožím se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouvu je nutné výslovně zrušit. V opačném případě účtuje prodávající penále ve výši 1 % z celkové dlužné částky za každý započatý den neuhrazení. Nevymožené pohledávky postupujeme exekuční společnosti.

 

Článek IX.
Zrušení objednávky ze strany provozovatele

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

-zboží se již nevyrábí nebo nedodává
-výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
-kupující vyplnil chybné či neúplné kontaktní údaje, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily apod.
-objednávka zůstala ze strany kupujícího neautorizována či neuhrazena déle než 7 kalendářních dní
-objednávka nebyla za strany kupujícího v řádném termínu vyzvednuta

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet.
 
 
Článek X.
Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
 
 
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb).

 

19.3.2018

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.